'ஹல்க்' தொடர்ச்சி 2015க்கான சாத்தியத்தை மார்வெல் தயாரிப்பாளரைக் குறிக்கிறது

தி இன்க்ரெடிபிள் ஹல்க் ஏன் சமீப காலமாக நீராவி பெற்று வருகிறது என்பதை ஏற்கனவே தி அவெஞ்சர்ஸைப் பார்த்தவர்களுக்குத் தெரியும். பசுமை கோலியாத் இதயத்தை மீண்டும் கைப்பற்றினார்